Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;... Ή ΠΩΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ!

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (ΠΟΛ. 1077,ΦΕΚ Β' 1141/10-4-2012), προβλέπεται (άρθρο 2), ότι "τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών, διαβιβάζουν στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε: α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν, γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου των διασταυρώσεων".
Ειδικά όσον αφορά τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, διαβιβάζονται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-συνδικαιούχου του λογ/μού, ο αριθμός λογαριασμού, καθώς και το  υπόλοιπο του λογ/μού. Επίσης διαβιβάζονται και  κ ι ν ή σ ε ι ς  λογαριασμών, ενεργών ή μη, τα ποσά των συναλλαγών καθώς και τα ονοματεπώνυμα τρίτων προσώπων σε σχέση με τους δικαιούχους του λογ/μού, στους οποίους ή από τους οποίους έγιναν κινήσεις του λογαριασμού(!!).
Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται υπέρμετρα και πάντως κατά τρόπο ελέγξιμο από άποψη νομιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις που ισχύουν εδώ και δεκαετίες για το (θεσμικό) τραπεζικό απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υποχρέωση των τραπεζών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων να παρέχουν στις Φορολογικές Αρχές ορισμένα και μόνον στοιχεία και όχι βέβαια όλες τις τραπεζικές συναλλαγές τους, όπως τώρα προβλέπεται για πρώτη φορά!
Υπενθυμίζουμε, συγκεκριμένα, ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2011 με την ΥΑ ΠΟΛ. 1177 (ΦΕΒ Β' 2050/14-9-20111) και βάσει του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι τράπεζες είχαν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούσαν τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και τις εισπραξεις συμβεβλημένων με αυτές επιχειρήσεων για την χρήση πιστωτικών καρτών, και μόνο στα πλαίσια του ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών για το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό, εφόσον αυτά υπερέβαιναν αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ' έτος.
Μάλιστα, αντίστοιχες υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων πελατών τους αναλαμβάνουν πια με την ίδια παραπάνω ΠΟΛ. 1077 και άλλοι φορείς άλλων κλάδων (υγείας, επικοινωνιών, κλπ): ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια, ταμεία ασφάλισης, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειεας και σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης. Και αυτές θα διαβιβάζουν στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιάφεροντος.


ΜΗΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΠΙΑ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (και όχι μόνο....);