Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Α. Κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, κάβα, κατάστημα διάθεσης αλλαντικών και τυροκομικών προϊόντων, πώληση τυποποιημένων παγωτών/αναψυκτικών/ποτών/ειδών σοκολατοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα, παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων):
-Από την 1-1-2014 η διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά. Δεν υπάρχει πια διαδικασία αδειοδότησης από τον Δήμο, αλλά γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013, ΦΕΚ 3402/τ.Β/31-12-2013).
-Συγκεκριμένα, ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση για την ίδρυση του καταστήματος.
-Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος, μόλις είναι έτοιμος να λειτουργήσει, υποβάλει στον Δήμο ορισμένες υπεύθυνες δηλώσεις για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και ο Δήμος χορηγεί βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της Υ.Α. οικ. 96967/2012 για τα Κ.Υ.Ε. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.
-Ο Δήμος κοινοποιεί στην συνέχεια το έντυπο της γνωστοποίησης στην Πολεοδομία, την Υγειονομική Υπηρεσία και την Πυροσβεστική, οι οποίοι διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο.

Β. Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας-tattoo):
-Ισχύουν και εδώ όσα ακριβώς αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Α.  Η διαδικασία αδειοδότησης έχει αντικατασταθεί από την διαδικασία γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013, ΦΕΚ 3403/τ.Β/31-12-2013).

Γ. Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρασκευής και διάθεσης τροφίμων και ποτών κλπ.):
-Και εδώ η διαδικασία έχει απλοποιηθεί (Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013, ΦΕΚ 3106/τ.Β/9-12-2013).
-Ο Δήμος, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε.
--Στην συνέχεια, εντός 3 μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες), ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον Δήμο τα έγγραφα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. από τον Δήμο.
-Μετά την υποβολή του φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, ο Δήμος, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, διαβιβάζει τον φάκελο στο Υγειονομικό και την Πυροσβεστική (αν δεν έχει ήδη προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας στον φάκελό του), για έλεγχο-γνωμάτευση.
-Με την επιστροφή του φακέλου, ο Δήμος εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

​ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ-ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ! ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014! (28/2/14 ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Με το άρθρο 2 του Ν. 4224/2013 χορηγήθηκε για το έτος 2014 η δυνατότητα αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους και που έχουν δηλωθεί ως τέτοια (ως ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας) στην τελευταία φορολογική τους δήλωση (δηλαδή εκείνη του οικονομικού έτους 2013), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
2. Το ετήσιο δηλωθέν καθαρό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, (όπως αυτό υπολογίζεται αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης), να μην υπερβαίνει ή να είναι ίσο με τις 35.000 ευρώ.
3. Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων κα κινητών αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013 να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ (πλην των περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα). 
Όμως, για να ισχύει η εκ του νόμου αναστολή αυτή θα πρέπει ο οφειλέτης να κοινοποιήσει στον κάθε δανειστή του, (από τον οποίο αντιμετωπίζει ενδεχομένως κίνδυνο κατάσχεσης-εκπλειστηρίασης της κύριας κατοικίας του, ή έναντι του οποίου θέλει να μειώσει την δόση της οφειλής του χωρίς συνέπειες για την κύρια κατοικία του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τραπεζών), μία υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει σε αυτόν ότι πληρεί τις άνω προϋποθέσεις, περιγράφοντάς τες (π.χ. ποιο είναι το καθαρό δηλωθέν εισόδημά του, ή πόση είναι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του). Επιπλέον, εάν έχει προβεί σε κινήσεις λογαριασμού του που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (προφανώς ανά κίνηση), θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερά στην υπεύθυνη αυτή δήλωσή του και τις κινήσεις αυτές. 
Η υπεύθυνη αυτή δήλωση είναι ανά δανειστή του οφειλέτη και μόνον έναντι αυτού και εφόσον κοινοποιηθεί σε αυτόν η δήλωση επέρχεται η αναστολή. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την κοινοποίηση της δήλωσης αυτής είναι μέχρι την 31.1.2014, ή εντός 2 μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Εάν, δηλαδή, ένας δανειστής δεν έχει ακόμη στραφεί δικαστικά εναντίον του οφειλέτη ή δεν έχει ακόμη αποκτήσει τίτλο εκτελεστό (διαταγή πληρωμής ή εκτελεστή δικαστική απόφαση) εναντίον του, τότε υπάρχει το περιθώριο 2μηνης προθεσμίας για τον οφειλέτη να αμυνθεί, όταν ο δανειστής του κοινοποιήσει για πρώτη φορά τον εκτελεστό αυτό τίτλο καλώντας τον να πληρώσει. 
Κατ' εξαίρεση, οι τράπεζες ΚΑΙ ΜΟΝΟ αποφάσισαν από μόνες τους (μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών) και παρέτειναν αυτοβούλως την προθεσμία αυτή της 31.1.2014 έως τέλος Φεβρουαρίου (28-2-2014), με την έννοια ότι θα περιμένουν έως τότε υπεύθυνες δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες τους και ότι, συνεπώς, έως τότε δεν θα προβαίνουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων κατά των οφειλετών τους, αφού, προφανώς, δεν μπορούν να ξέρουν ποιοι από αυτούς απολαύουν της προστασίας του νόμου. 


Ηλίας Τασόπουλος
Δικηγόρος
Ευκαλύπτων 13, Αγ. Παρασκευή 153 42
Τηλ.: 210-600.89.09 / Κιν.: 6932-91.87.57
Fax: 213-037.07.79
Email: etassopoulos@hol.gr